OBCHODNÉ PODMIENKY

Bodysolutions, s.r.o.

Staničná 657 / 5

094 14 Sečovská Polianka

IČO: 50590308

DIČ: 2120385454

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1.) Prevádzkovateľom internetovej stránky www.supermamky.sk je Ing. Katarína Paulišinová, Slovenská republika, IČO 50590308. Zodpovedná osoba a kontakt: Ing. Katarína Paulišinová, tel.: +421907 147 767, email: info@supermamky.sk
2.) Prevádzkovateľ je zároveň predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.supermamky.sk.
3.) Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.supermamky.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
4.) Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
5.) Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.supermamky.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
6.) Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
7.) Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.supermamky.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií. Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme Ing. Katarína Paulišinová - Bodysolutions a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu.
8.) Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
9.) Elektronické produkty (ebooky vo formáte pdf, fotografie vo formate jpg) a služby predávané prostredníctvom stránky www.supermamky.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Cena

1.) Všetky uvádzané ceny sú v eurách, sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
2.) Predávajúci nie je platcom DPH.

Článok III.

Objednávka

1.) Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
2.) Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
3.) Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4.) Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
5.) Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
6.) Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.supermamky.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) Prevodným príkazom
Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa objednávky prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho vedeného vo Fio banke, číslo účtu SK4883300000002501182059. Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

b) Vkladom na účet
Kupujúci vloží kúpnu cenu podľa objednávky na účet predávajúceho – vo  Fio banke číslo účtu SK4883300000002501182059 . Do účelu platy uvedie číslo objednávky. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou ihneď po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

 

 Článok V.

Dodacie podmienky

Pre elektronické produkty a služby:

1.) Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
2.) Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
3.) Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu info@supermamky.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
4.) Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese info@supermamky.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

 

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

1.) Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2.) Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VII.

Garancia

1.) Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2.) Za svoje produkty Ing. Katarína Paulišinová - Bodysolutions. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.
3.) O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu info@supermamky.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
4.) Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 30 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1.) Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia a to elektronickou formou na e-mail: info@supermamky.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.
2.) Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.
3.) Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X.

Ochrana osobných údajov

1.) Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2.) Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
3.) Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
4.) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
5.) Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
6.) Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Článok XI.

Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka www.supermamky.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1.) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky za predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
2.) V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
3.) Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
4.) Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov Mieru 6, 08001 Prešov 1

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom blogu Supemamky (www.supermamky.sk).

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Kto je správca?

Bodysolutions, s.r.o. Staničná 657 / 5, IČO: 50590308, DIČ: 2120385454 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Ja, Ing. Katarína Paulišinová, ako konateľ spoločnosti Bodysolutions, s.r.o., prevádzkujem webovú stránku  www.supermamky.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi s ich spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom: info@supermamky.sk. Alebo priamo z webu supermamky.sk  v záložke Kontakty.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
 • Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania, doba spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov k elektronickej knihe, dodanie tlačenej knihy či iného tovaru).

 • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing – zasielanie newsletterov
 • Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
 • Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.

Ak narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, radi vám jeho prácu v e-maily odporučíme. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 • Fotografie a video záznamy zo seminárov
 • Na niektorých našich živých akciách – školeniach, seminároch, tréningoch … zriaďujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Používame ich v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na naše kontaktné údaje pred usporiadaním živej akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránke prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu. Moje webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránim osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup  spracovatelia.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem poskytovať vo vlastnej réžii, využívam služby a aplikácie spracovateľov:

 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno (komunikácia s klientmi a návštevníkmi webu, rozosielanie newsletter, zasielanie zakúpených elektronických produktov)
 • GOPAY s.r.o.

  Planá 67
  370 01 Planá
  Česká republika
  IČO: 26046768

  Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030.
  Deň zápisu: 29. apríla 2002.

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujem vám, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie údajov mimo Európskej únii

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom mailu: info@supermamky.sk .

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

-Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím do doby 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

-Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 Právo na obmedzenie spracovania údajov.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť.
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem na to aspoň 20 dní.

Právo na výmaz.
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať mailom.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie okamžite napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Inšpiratívne emaily, články, produkty alebo služby vám posielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom maile.

Mlčanlivosť

Chcem Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Toto znenie je účinné od 25.05.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov